Как да промените кодировката на всички таблици и колони в MariaDB/MySQL база данни с помощта на PHP

Промяната на кодировката и колацията на всички таблици и колони в MySQL база данни може да бъде важна стъпка при миграция на данни, оптимизация на производителността или поддръжка на специфични езикови изисквания. В тази статия ще ви покажем как да извършите тази промяна с помощта на PHP скрипт.

Преди да започнем

Преди да пристъпим към изпълнението на PHP скрипта, е важно да направите резервно копие на базата данни. Промените в колацията могат да имат значителни ефекти върху вашите данни и заявки.

Стъпка по стъпка ръководство

 1. Конфигурация на базата данни: Настройте вашите база данни, хост, потребителско име и парола.
 2. Създаване на връзка с базата данни: Използвайте PDO (PHP Data Objects) за създаване на връзка с базата данни.
 3. Извличане на всички таблици: Използвайте SQL заявката SHOW TABLES, за да получите списък с всички таблици в базата данни.
 4. Промяна на колацията на таблиците: За всяка таблица изпълнете SQL заявка ALTER TABLE, за да промените колацията на таблицата.
 5. Извличане на всички колони: Използвайте SQL заявката SHOW FULL COLUMNS FROM, за да получите информация за всички колони в таблиците.
 6. Промяна на колацията на колоните: За всяка текстова колона (като CHAR, VARCHAR, TEXT) изпълнете SQL заявка ALTER TABLE CHANGE, за да промените колацията на колоната.

Примерен PHP скрипт

<?php

// Database configuration
$host = $_ENV['DB_HOST'];
$db = $_ENV['DB_DATABASE'];
$user = $_ENV['DB_USERNAME'];
$pass = $_ENV['DB_PASSWORD'];
$newCollation = 'utf8mb4_unicode_ci'; // Set the desired collation

try {
  // Create a new PDO instance
  $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass);
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // Get all tables in the database
  $tables = $pdo->query('SHOW TABLES')->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

  foreach ($tables as $table) {
    // Change table collation
    $pdo->exec("ALTER TABLE `$table` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE $newCollation");

    echo "Collation changed successfully for the table $table.\n";

    // Get all columns in the table
    $columns = $pdo->query("SHOW FULL COLUMNS FROM `$table`")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    foreach ($columns as $column) {
      $columnName = $column['Field'];
      $columnType = $column['Type'];
      $nullable = ('YES' === $column['Null']) ? 'NULL' : 'NOT NULL';
      $default = (null !== $column['Default']) ? 'DEFAULT '.$pdo->quote($column['Default']) : '';
      $extra = $column['Extra'];

      // Change column collation if it's a text-like column type
      if (false !== strpos($columnType, 'char') || false !== strpos($columnType, 'text')) {
        $pdo->exec("ALTER TABLE `$table` CHANGE `$columnName` `$columnName` $columnType COLLATE $newCollation $nullable $default $extra");
        echo "Collation changed successfully for the column $columnName in the table $table.\n";
      }
    }
  }

  echo 'Collation changed successfully for all tables and columns.';
} catch (PDOException $e) {
  echo 'Error: '.$e->getMessage();
}

Важни бележки

 • Скриптът се фокусира върху текстовите колони (като CHAR, VARCHAR, TEXT) за промяна на колацията.
 • Уверете се, че вашата база данни поддържа целевата колация и кодировка.
 • Тествайте този скрипт в безопасна среда (напр. в тестова среда) преди да го приложите в продукция и винаги имайте резервно копие.

 

Коментари