Изпращане на файлове и многомерен масив от параметри с PHP и CURL

Ако ви се наложи да изпратите многомерен масив и файлове едновременно, тази функция ще ви свърши работа. Тя "конверира" многомерния масив в едномерен, който може да бъде използван в curl_setopt функцията без да връща грешка (Array 2 string conversion while using CURLOPT_POSTFIELDS).

 

<?php

function buildCurlPostFields($data, $existingKeys = null, &$returnArray = [])
{
  if ($data instanceof \CURLFile || !(is_array($data) || is_object($data))) {
    $returnArray[$existingKeys] = $data;
    return $returnArray;
  } else {
    foreach ($data as $key => $item) {
      $this->buildCurlPostFields($item, $existingKeys ? $existingKeys . "[$key]" : $key, $returnArray);
    }
    return $returnArray;
  }
}

 

Това е пълен пример как се използва фуннкцията:

<?php

$parameters = [
  "name" => "Test",
  "categories" => [
    [
      "id" => 1,
      "name" => "Cat 1",
    ],
    [
      "id" => 2,
      "name" => "Cat 1",
    ],
    [
      "id" => 3,
      "name" => "Cat 1",
    ],
  ],
];

 if (function_exists('curl_file_create')) { // php 5.5+
  $cFile = curl_file_create(realpath($file), mime_content_type(realpath($file)), basename($file));
} else { //
  $cFile = '@' . realpath($file);
}
$parameters["image"] = $cFile;

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com/post");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, buildCurlPostFields($parameters));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: multipart/form-data',
]);
$output = curl_exec($ch);
$httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

 

 

 

 

 

Коментари